Regulamin Portalu XXwiek.pl


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z informacji i usług oferowanych na platformie internetowej XXwiek.pl.

2. Użytkownik, korzystając z usług i treści dostępnych na platformie XXwiek.pl, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Podmiotem oferującym treści na platformie XXwiek.pl oraz odpowiedzialnym za weryfikację merytoryczną udostępnianych zasobów (z wyłączeniem szczególnych sytuacji wymienionych poniżej) jest Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa, zwana dalej podmiotem prowadzącym platformę.

4. Podmiot prowadzący platformę dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na platformie XXwiek.pl, ale dane i wiadomości zawarte na platformie XXwiek.pl są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Fundacja Ośrodka KARTA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki błędnych danych lub nieaktualnych informacji zawartych w tekstach publikowanych na platformie XXwiek.pl, a dotyczących działań podejmowanych przez inne podmioty, jak również nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na platformie XXwiek.pl przez jej Użytkowników.

5. Do publikacji na platformie XXwiek.pl nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej i innej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp.

6. W razie stwierdzenia zaistnienia na platformie XXwiek.pl treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym z regulaminem platformy oraz o wszelkich naruszeniach niniejszego regulaminu Użytkownicy powinni powiadomić podmiot prowadzący platformę, przesyłając właściwą informację, na adres poczty elektronicznej [email protected]. Podmiot prowadzący platformę podejmie niezwłoczne działania w celu wyjaśnienia pochodzenia treści naruszających regulamin, zaprzestania ich publikacji oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które je umieściły lub naruszyły regulamin.

7. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Portalu.


§2. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


1. Prawem autorskim chroniona jest szata graficzna Portalu oraz wybór i układ prezentowanych treści, a także teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały dostępne na platformie XXwiek.pl.

2. Prawa autorskie do treści publikowanych na Portalu XXwiek.pl posiada Fundacja Ośrodka KARTA oraz podmioty, które na podstawie odrębnych umów wyrażają zgodę na publikację materiałów na łamach Portalu XXwiek.pl.

3. Wszelkie materiały opublikowane na platformie XXwiek.pl można kopiować, powielać, przechowywać,  upowszechniać, przesyłać, drukować, publicznie odtwarzać wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym z koniecznością powołania się na źródło, jakim jest Portal XXwiek.pl.

4. Wykorzystanie materiałów z platformy XXwiek.pl do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Fundacji Ośrodka KARTA.


§3. KORZYSTANIE Z USŁUG I TREŚCI PLATFORMY


1. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach platformy XXwiek.pl jest całkowicie bezpłatne.

2. Użytkownicy platformy XXwiek.pl mają możliwość założenia konta pozwalającego na spersonalizowany dostęp do usług i treści udostępnianych na platformie XXwiek.pl. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia.

3. Niektóre usługi dostępne na platformie XXwiek.pl, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii i komunikację on-line, umożliwiają Użytkownikom na samodzielne i dobrowolne udostępnianie swoich danych osobowych innym Użytkownikom. Podmiot prowadzący platformę nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania.

4. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób złamania hasła innych Użytkowników oraz niezakładania kont, w których nazwa Użytkownika zawierała będzie treści wulgarne lub naruszające chronione prawem dobra osobiste innych osób.

5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy platformy XXwiek.pl, uzyskanie nieprzysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenie na platformę XXwiek.pl treści niezgodnej z regulaminem lub prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Zakładając konto, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.

7. Podmiot prowadzący platformę zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.


§4. USŁUGI NA PLATFORMIE XXWIEK.PL


A. Newsletter

1. Prenumeratorem newslettera XXwiek.pl może zostać każdy, kto posiada konto poczty elektronicznej.

2. Prenumerata newslettera XXwiek.pl jest bezpłatna.

3. Rejestrując się (wypełniając formularz) jako odbiorca newslettera XXwiek.pl, Użytkownik zgadza się otrzymywać newsletter XXwiek.pl zawierający wiadomości o działalności platformy XXwiek.pl oraz inne informacje dotyczące oferty programowej podmiotu prowadzącego platformę.

4. Redakcja platformy XXwiek.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania innych, niezapowiedzianych wiadomości (np. życzeń świątecznych, pilnych wiadomości o nowo realizowanych programach, ogłoszeń itp.) do subskrybentów newslettera XXwiek.pl.

5. Osoba chcąca zaprenumerować newsletter XXwiek.pl musi:
a) wypełnić formularz, podając swój e-mail
b) postąpić zgodnie z instrukcją o aktywacji konta.

6. Redakcja platformy XXwiek.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy subskrybentów newslettera XXwiek.pl osoby naruszające niniejszy regulamin.

7. Każdy Użytkownik subskrybujący newsletter XXwiek.pl może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W tym celu należy wypełnić formularz rezygnacji z subskrypcji i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.

8. Redakcja platformy XXwiek.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń dołączanych do newslettera XXwiek.pl podczas dalszego rozpowszechniania go przez Użytkowników platformy XXwiek.pl.


B. Publikacje

1. Podmiot prowadzący platformę XXwiek.pl udostępnia mechanizmy zgłaszania publikacji opisów projektów, artykułów, materiałów, wiadomości i ogłoszeń o działaniach związanych z tematyką Portalu XXwiek.pl przez jego Użytkowników.

2. Publikacja na łamach platformy XXwiek.pl jest bezpłatna.

3. Za publikację nadesłanej pracy na łamach platformy XXwiek.pl Użytkownikowi nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne, z wyłączeniem sytuacji, gdy podmiot prowadzący Portal XXwiek.pl zamawia opracowanie materiału, opis projektu, artykuł itp. na zasadzie odrębnej umowy o dzieło lub sytuacji szczególnych, gdy ogłaszane są specjalne lub czasowe zasady gratyfikacji dla Użytkowników za ich aktywność na Portalu XXwiek.pl.

4. Za treści publikowane na platformie XXwiek.pl odpowiedzialność ponosi podpisany Użytkownik-autor tych treści.

5. Użytkownik-autor podaje w e-mailu swoje dane: imię, nazwisko, stopień naukowy, specjalizację itp. W e-mailu autor zobowiązany jest umieścić dopisek: „Wyrażam zgodę na opublikowanie nadesłanej w załączniku pracy na platformie XXwiek.pl i jej wprowadzenie do sieci informatycznych przez podmiot prowadzący platformę, w szczególności do Internetu, w celu rozpowszechniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zgodnie z Regulaminem platformy XXwiek.pl.”.

6. Redakcja Portalu XXwiek.pl zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, korekty, edycji nadesłanych materiałów. W przypadku wątpliwości merytorycznych, materiał przesyłany jest do eksperta.


  O nas   |   FAQ   |   Polityka prywatności   |   Regulamin   |   Kontakt   |   Logowanie   |   Rejestracja   |   Newsletter   |   Forum   |   rss RSS  
sparta